Het programma

Uitdagend vwo

Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met uitdagend vwo op Het Schoter. Schoolleiding en docenten zijn heel enthousiast dat we hiermee echt 21ste eeuws onderwijs bieden. Precies op die gebieden die bijvoorbeeld de Commissie Schnabel in het adviesrapport OnsOnderwijs2032 als toekomstgericht onderwijs noemt: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting.

We bieden daarom met ons vwo meer gepersonaliseerd onderwijs, waarin uw kind zichzelf leert ontwikkelen in een maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering, online geletterdheid en computational thinking. We kunnen onze leerlingen met een gerust hart de maatschappij in laten gaan, als zij in staat zijn om hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in te zetten om zich staande te houden binnen die steeds wisselende context, verwachtingen en eisen.

Wij hebben onderzoek gedaan onder onze oud-leerlingen, die aan de universiteit studeren. Op de vraag wat zij ons adviseren voor de komende jaren antwoordden zij onder andere: focus op zelfstandig werken (plannen, zelf actief op zoek naar antwoorden), het vormen van een eigen mening, onderzoek doen, aantekeningen maken en wetenschappelijk schrijven. Deze feedback hebben wij meegenomen in de ontwikkeling van het lesprogramma van het zogenoemde vak XL-leren.

Het programma in de vwo-brugklassen

De leerlingen werken aan een grote complexe opdracht. Zo’n opdracht is voor een groot deel leerlinggestuurd (qua niveau, verdieping, interesse). Tegelijk leren ze minimaal de kennis en vaardigheden die ze volgens de kerndoelen aan het eind van de brugklas moeten kennen. Al vanaf het eerste jaar leggen we hierbij veel nadruk op het aanleren van (academische) vaardigheden. Een complexe opdracht laat leerlingen vanuit verschillende invalshoeken kennismaken met een overkoepelend thema. Een voorbeeld daarvan is de eerste complexe opdracht Levensecht, wat ze bekijken vanuit de cultuur-historische, maatschappelijke, culturele en biologische benadering.

Kerndoelen in de complexe opdrachten

Voor deze brugklassen hebben wij gekozen voor een combinatie van vakoverstijgend projectonderwijs (de complexe opdrachten) en aparte lestijd voor de kernvakken. De docenten die het programma ontwikkelden, hebben de kerndoelen er impliciet in verwerkt. Zo weten we zeker dat iedere leerling de leerstof krijgt, die hij aan het eind van de brugklas (en van de onderbouw) zich eigen moet hebben gemaakt.

De kerndoelen voor de brugklas zijn streefdoelen, vastgesteld door het Nederlands ministerie van Onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat leerlingen opdoen. Scholen mogen zelf bepalen met welk onderwijsaanbod zij willen toewerken naar de kerndoelen. Meer hierover vindt u op de website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Verschillen tussen leerlingen

De manier waarop leerlingen zich de leerstof eigen maken, kan verschillen, door maatwerk en vrije keuze. De complexe opdrachten spelen bewust in op verschillen tussen leerlingen in interesse, in voorkennis en niveau. Het basisniveau is dus gewaarborgd met de kerndoelen als uitgangspunt. Tegelijk kan ieder kind zich binnen de complexe opdrachten volop ontwikkelen.

Havo-opstroom

Havo-opstroom-leerlingen krijgen op dezelfde manier les als de vwo’ers. Alleen op deze manier krijg je als school echt zicht op de (mogelijke) vwo-kwaliteiten van een leerling. Omdat de nadruk veel meer op gepersonaliseerd leren ligt en de leerling planmatig gecoacht wordt, kunnen docenten beter inspelen op niveauverschillen van leerlingen. Binnen de complexe opdrachten is er dus zowel ruimte voor de excellente vwo-leerling alsook voor de havo/vwo-leerling die nog moet uitzoeken welk niveau het beste bij de leerling past.

Academische vaardigheden

Al vanaf het eerste jaar leggen we veel nadruk op het aanleren van (academische) vaardigheden, zoals:

 • onderzoeken
 • informatie ordenen, analyseren en interpreteren
 • verbanden leggen
 • schrijven van artikelen, verslagen en communicatieuitingen (brief, e-mail etc.)
 • presenteren
Onze school deed onderzoek onder studenten van de universiteit; zij deden de volgende aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs

Aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs; train leerlingen in:

“Vaker proberen zelf achter het antwoord te komen”

“Meer plannen, werken, deadlines halen, doorzetten, onderzoeken, eigen initiatief nemen om projecten te realiseren, organiseren”

“Je beter leren voorbereiden op de hoeveelheid leerstof die je gaat krijgen in je vervolgopleiding”

De uitgangspunten van ons vwo-onderwijs zijn:

 • werken met complexe opdrachten voor betekenisvol leren (realistisch);
 • vakoverstijgend werken;
 • leerlingen leren hun eigen leerproces te organiseren en te evalueren;
 • leerlingen volgen een doorlopende leerlijn academische vaardigheden;
 • leerlingen werken actief aan het verbeteren van hun vaardigheden en leren hun persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten;
 • werken volgens het volledig leerproces.

Is deze vorm van vwo-onderwijs nieuw?