Schoolregels

Schoolregels

Lesverzuim

Leerlingen zijn verplicht de voor hen bestemde lessen bij te wonen. Verzuim van lessen zonder toestemming van de schoolleiding (anders dan bij ziekte) of het niet nakomen van schoolregels kan worden bestraft. In het uiterste geval kan het bevoegd gezag de leerling definitief van school verwijderen.

​Lesverzuim lichamelijke opvoeding

​Als uw kind niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, meldt u dit schriftelijk voor de aanvang van het lesuur. Uw kind meldt zich met dit briefje bij de docent lichamelijke opvoeding en blijft in principe tijdens de lessen op school. Als uw zoon/dochter gedurende langere tijd niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, kunt u een verzoek om vrijstelling indienen bij de teamleider van de betreffende afdeling.

lichamelijklesverzijm

Te laat komen

Als een leerling te laat komt, meldt hij/zij zich bij de conciërge voor een telaatbriefje; zonder dit briefje heeft de leerling geen toegang tot de les. Te laat komen in verband met o.a. doktersbezoek of persoonlijke omstandigheden, moet u schriftelijk of telefonisch bevestigen. Per trimester kan een leerling één keer ongestraft te laat komen. Bij herhaling worden vervangende werkzaamheden na schooltijd (milieudienst) opgedragen; leerlingen in de hogere klassen melden zich in dat geval een halfuur eerder op school.

Fietsenstalling

Alle leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op het achterplein. De stalling voor scooters is aan de voorzijde van het gebouw.

Kluisjes

Alle leerlingen krijgen een kluisje; het gebruik ervan is verplicht voor boeken en gymspullen die niet direct nodig zijn. Zo zijn boekentassen minder zwaar, blijven de dure boeken netjes en zijn waardevolle bezitten opgeborgen tijdens de gymles of het werken in de bibliotheek.

Inval/Lesuitval

Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen geen vrije tussenuren bij lesuitval. Een andere docent of een onderwijsassistent neemt bij onverwachte afwezigheid de les over.
De docent of onderwijsassistent begeleidt de leerlingen zo veel mogelijk met leerstofplanningen en huiswerk. Vanaf klas 3 zijn vrije tussenuren mogelijk bij onverwachte afwezigheid van een docent.

Schade

Schade die een leerling met opzet aan het gebouw of meubilair toebrengt, herstellen we op kosten van de ouders/verzorgers. Dit geldt ook voor schade ontstaan tijdens de lessen, in het bijzonder bij tekenen, natuurkunde, scheikunde en biologie, als de leerling zich tijdens deze lessen niet heeft gedragen zoals redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eigendommen van leerlingen die op school worden achtergelaten, vergeten of beschadigd.

Gevonden voorwerpen

De conciërge beheert de gevonden voorwerpen gedurende drie maanden.

Meerderjarige leerlingen

De schoolregels gelden voor alle leerlingen, ook de meerderjarige leerlingen. Bij inschrijving op Het Schoter verklaart de  meerderjarige leerling zich stilzwijgend akkoord met bedoelde rechten en plichten.

Vrijstelling van lessen

Voor lesverzuim om een andere reden dan ziekte zal slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming worden verleend. Dit geldt in het bijzonder voor het opnemen van vakantie buiten de normale schoolvakanties. Het is ons bij wet niet toegestaan om verzoeken voor extra vrij aan het begin van het schooljaar in te willigen. Zie voor meer informatie: verlof aanvragen.

Veiligheidscoördinator

Hoewel we het zo veel mogelijk willen voorkomen, vindt ook bij ons weleens een incident plaats. Denk aan het vernieling, een vechtpartij of een vervelend filmpje op Facebook. Het gladstrijken van deze en andere incidenten behoort tot de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator. Deze registreert de incidenten en neemt snel initiatief om dingen uit te zoeken en aan te pakken.