Onderwijskundig concept

Visie en missie

Open
Het Schoter is een school met een openbaar karakter, een school waar ieder kind ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociaal-culturele achtergrond welkom is. Volgens de visie van Het Schoter staat de lerende leerling centraal. Het Schoter biedt een brede vorming aan op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied.

Actief
Het Schoter biedt kansen en prikkelt leerlingen die kansen aan te grijpen en hun capaciteiten optimaal te benutten. Hierbij heeft de school een stimulerende en begeleidende taak. Daarom dagen wij de leerlingen uit actief deel te nemen aan het onderwijsleerproces, zichzelf te ontwikkelen en hiervoor de verantwoordelijkheid te leren dragen en zich zodoende voor te bereiden op een actieve rol in een maatschappij die steeds internationaler wordt.

Veilig
Dit alles vindt plaats in een school die sterk hecht aan een veilig klimaat voor leerlingen en personeel, aan een duidelijke structuur en een goede sfeer. Een school waar aandacht is voor het leerproces en de persoonlijke begeleiding en een school die samen met de ouders zorg draagt voor een omgeving waarin onze leerlingen optimaal kunnen leren, leven en zich ontwikkelen.

Volledig Leren
We werken volgens de onderwijskundige principes van het “Volledig Leerproces”. Dit didactische concept berust op drie pijlers: activerende didactiek, het aanleren van vaardigheden en het veelvuldig geven van feedback.

 

Het onderwijskundige concept “Volledig Leren”

“Volledig Leren” is gestoeld op de laatste wetenschappelijke kennis op het gebied van leren en o.a. op de leertheorie van Vygotsky. Al Jaren is er aandacht voor dit concept op Het Schoter en met name de afgelopen drie schooljaren is er veel tijd besteed aan het in de sectie bespreken en in de klas doorvoeren van het Volledig Leerproces, zie onder. Het Schoter staat achter dit concept en zal elk jaar met alle docenten aandacht blijven besteden aan het bestendigen en verder verbeteren van de lessen met gebruik van het Volledig Leren.

Volledig leerproces in grote lijnen
Leerlingen zijn vaak gericht op: ‘De volgende vraag’ en ‘Wat is nu het goede antwoord?’, terwijl expliciete aandacht voor het leerproces meer de aandacht zal richten op: ‘Wat ben ik aan het leren, hoe kan ik dat het beste doen en hoe goed kan en ken ik het al?’
De motivatie van de leerling zal erop vooruit gaan als het leren voor hem meetbaarder wordt. Expliciete aandacht voor het Volledig Leerproces is daarop gericht. We bespreken hieronder de verschillende onderdelen van het Volledig Leerproces kort. Bij de bespreking van elke vraag gaan we daarop wat dieper in.

Kennen en kunnen
De leerling blijft beter gemotiveerd als hij het gevoel heeft dat zijn competentie toeneemt. Daarom is het voor hem belangrijk een overzicht te hebben van de leertaak in termen van ‘Kennen en Kunnen’. Bij Engels maken we daarbij een onderscheid tussen declaratieve kennis van de taal: de woorden en de taalregels en de mate van redzaamheid met de verschillende vaardigheden.

Voorkennis van de leerstof
Vanuit de werking van het geheugen weten we dat iedere leerling zijn eigen specifieke voorkennis heeft. Daaruit weten we ook dat een leerling pas leert als hij zelf actief zoekt naar verbanden tussen de nieuwe stof en zijn voorkennis, hoe summier die ook moge zijn.

Voorkennis van het eigen leren
De voorkennis die de leerling uit de toetsevaluatie haalt, kan hij een volgend hoofdstuk gebruiken voor het kiezen van een betere aanpak.

Aanpak kiezen
Vanuit het Kennen – en Kunnenlijstje weet de leerling wat hij moet doen. Vanuit de vorige toets weet hij op welke manier van leren hij meer de nadruk moet leggen. Die twee gegevens leveren een aanpak.

Leren
De leerling leert door actief met de leerstof bezig te zijn. Dat betekent dat hij niet alleen ‘bezig’ moet zijn maar ook dat hij geestelijke moeite moet doen en daarmee nieuwe leerstof verbindt met bestaande kennis en zo veel mogelijk structuur aanbrengt in zijn kennis. In de lessen zijn activerende werkvormen daarop gericht. Daarnaast is de aandacht voor het zelf leren aanpakken van problemen en het sturen van het eigen denken onmisbaar.

Controle op kennen en kunnen
De leerling moet naast het Kennen- en Kunnenlijstje ook de mogelijkheid hebben om te controleren of hij voldoende weet en kan. Mocht die controle negatief uitvallen, dan moet hij een lusje terug maken om beter te leren. Eventueel moet hij daarvoor zijn aanpak wijzigen. In leerlingtermen noemen we de Leerlus: gaten dichten.
Juist de drieslag van Kennen en Kunnen, Controle op Kennen en Kunnen en Gaten Dichten wordt sterk ondersteund door het gebruik van Rubrics.

Toetsevaluatie
Vaak is een leerling  na een toets gericht op de punten: ‘Hoeveel kreeg je voor …’ of ‘Hij heeft hetzelfde als ik maar bij hem … ‘
Als de leerling kijkt naar:  ‘Wat voor soort fout heb ik gemaakt?’ en ‘Welke manier van leren heeft daartoe geleid?’,
dan levert hem dat voorkennis van zijn manier van leren. Dat vormt de basis voor een betere leeraanpak. Dit alles overigens alleen als de docent dit aanstuurt, zelfsturing is van pubers hier te veel gevraagd.

Onderwijs in 60 minuten

Het 60-minutenrooster, een rooster dat nét dat beetje extra tijd biedt voor persoonlijke aandacht en afwisselende omgang met de lesstof!

Rust, ruimte en resultaat
Aansluiten bij de manier van leren van onze leerlingen staat centraal. Sommige kinderen leren het best door iets te zien, anderen door iets te horen, en weer anderen door iets zelf te doen. De combinatie van deze drie manieren helpt álle leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een 60-minutenrooster geeft meer rust in het hoofd van de leerlingen. Docenten kunnen de stof diepgaander en op verschillende manieren aanbieden.

De voordelen van het 60-minutenrooster op een rijtje:

  • een goede aansluiting op het basisonderwijs;
  • weinig vakken op een dag, dus minder leswisselingen;
  • afwisselende lessen vanwege de verschillende werkvormen;
  • voldoende tijd voor individuele begeleiding en ondersteuning op maat;
  • voldoende aandacht voor het aanleren van zelfstandig werken.