Verlof aanvragen

Verlof aanvragen
Alle leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) zijn wettelijk verplicht de school te bezoeken waar zij staan ingeschreven. Verzuim is alleen toegestaan bij ziekte of doktersbezoek.  In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen. U gebruikt daarvoor het eerste verlofformulier dat u links op deze pagina vindt. Indien u verlof aanvraagt voor een vrijstelling aangaande Artikel 13 (wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging) kiest u voor het tweede verlofformulier. Meer informatie over verlofaanvragen voor leerplichtige kinderen kunt u vinden op:  http://www.leerplein-mzk.nl

 

Procedure
In alle gevallen moet extra verlof vooraf aangevraagd worden bij de schoolleiding. Een formulier kunt u hier links downloaden, geheel naar waarheid invullen en, compleet met relevante aanvullende stukken inleveren bij de coördinator. In de bijgevoegde procedure leest u meer over de voorwaarden voor aanvragen en toewijzen van extra verlof.

 

Bezwaar maken
Als de schoolleiding uw aanvraag voor verlof afwijst, kunt u een bezwaarschrift opstellen en indienen om aan te geven dat u bezwaar maakt tegen dat besluit. Het formulier voor een bezwaarschrift kunt u hier links  downloaden. Gelijktijdig met het bezwaar kunt u een aanvraag voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer geen toestemming is verleend voor extra verlof en de kinderen desondanks toch afwezig zijn, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en eventueel een proces-verbaal op te maken.