Medezeggenschapsraad

De MR van Het Schoter
De oudergeleding van de MR: 
De leerlinggeleding van de MR: Lieuwe Rekers, 
De personeelsgeleding van de MR: 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van en voor leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Prioriteit daarbij is het realiseren van zo goed mogelijk onderwijs. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school een medezeggenschapsraad te hebben. De MR is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel en heeft inspraak over de gang van zaken op school. Bij bepaalde zaken heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheid.

De schoolleiding zit niet in de MR. De MR overlegt met de schoolleiding over het vast te stellen beleid en over diverse onderwerpen die de school raken. De onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd en de bijbehorende bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De schoolleiding voorziet de raad van alle informatie die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft.

De MR op Het Schoter bestaat uit 16 leden:
• 8 personeelsleden (7 docenten en 1 collega van het onderwijsondersteunend personeel);
• 4 leerlingen;
• 4 ouders.

Het Schoter maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Voor beleidszaken die meer scholen betreffen, is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dunamare. Zie deze link .

De MR vergadert in het schooljaar 2021-2022 nog op de volgende data; 7 december, 25 januari, 1 maart, 29 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. Toehoorders zijn daarbij welkom. Voor vragen en reacties kunt u contact met ons opnemen via mr@schoter.nl.

Leerlingen kunnen met vragen, problemen, suggesties etc. terecht bij de leerlinggeleding van de MR via: lg.mr@schoter.nl.

 

Stemming oudergeleding

Beste ouder/verzorger,

Een tijdje geleden hebben we een oproep gedaan voor nieuwe ouders/verzorgers in de oudergeleding van de MR van het Schoter. Hierop hebben we veel leuke reacties gekregen. Zelfs zoveel dat we verkiezingen moeten houden. Ondertussen zijn er drie plaatsen vrij in de oudergeleding en zijn er nog vier kandidaten over. Hieronder stellen zij zich in alfabetische volgorde aan u voor.

Via onderstaande link kunt u uw stem uitbrengen. U kunt uw stem uitbrengen tot en met donderdag 16 juni.

Iris Pinkster, Peter Wetjens, Sacha van Looveren en Martine Koster

Myrthe Hooijman
Sinds begin van dit schooljaar zit onze zoon in de Havo brugklas van het Schoter. Wij ervaren het als een prettige school. Graag draag ik bij aan het behouden van al het goede dat is opgebouwd en waar mogelijk het verder versterken van de school.

In de basisschoolperiode van mijn zoon ben ik 4 jaar voorzitter van de MR van zijn basisschool geweest. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Hierbij heb ik altijd ingezet op het vanuit verschillende perspectieven (scholier, ouder, leerkracht, school) bekijken van een vraagstuk en waar mogelijk komen tot acties die snel getest kunnen worden in de praktijk. Mijn werkervaring ligt op het gebied van innovatie- en stakeholdermanagement.

Ik ben benieuwd welke onderwerpen op de agenda van de MR van het Schoter staan en kijk ernaar uit om mij daarvoor in te zetten.

Fred Oudemast
Ik ben vader van Faye de Block uit 2MB, met veel passie voor de ontwikkeling van mensen en jongeren.

Het onderwijs in Nederland kan veel innovatiever, leuker en effectiever worden. Jongeren moeten veel meer de kans krijgen zich goed te ontwikkelen, dingen te leren en zichzelf te ontdekken. Door dingen te doen, in plaats van het dagelijks urenlang stil te zitten en te luisteren. De prestatiecultuur, waarbij steeds getoetst en gemeten wordt, zit ze daarbij in de weg. Het gaat om de stappen vooruit die zij zetten, in de richting die bij ze past, en niet om de concurrentie met hun leeftijdgenoten. Met innovatie en digitalisering is het mogelijk onderwijs veel interactiever en actiever te maken, waarbij de leerkrachten vooral leer- en life-coaches worden, en niet de beoordelaars van prestaties.

Door mijn jarenlange ervaring als vader, manager en coach heb ik veel passie voor en kennis over dit onderwerp. In het bedrijfsleven heb ik veel ervaring met innovatie en digitalisering, maar ook met zelfsturing en ontwikkeling van mensen. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor het Schoter, het team dat daar werkt, en de jongeren die daar les krijgen.

Charlotte Sant
Mijn naam is Charlotte Sant en onze zoon Thom zit in 2 Havo op het Schoter. Ik ben leerkracht in het basisonderwijs m.n. in de bovenbouw. Mede hierdoor ben ik redelijk bekend met de gang van zaken in een MR. Ook heb ik 10 jaar in de OR gezeten toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten. Het afgelopen jaar ben ik beide keren aangeschoven bij de klankbordgroep van het Schoter. Opbouwend, kritisch meedenken in teamverband is mij niet vreemd. De samenwerking tussen school, leerlingen en ouders is voor een school van groot belang. Daar draag ik graag een steentje aan bij door mij kandidaat te stellen voor de MR.