Medezeggenschapsraad

De MR van Het Schoter, juni 2020:
De oudergeleding van de MR: Iris Pinkster, Peter Wetjens, Manon van der Linde.
De leerlinggeleding van de MR: Lieuwe Rekers, Maartje Brus, Ilse van Rossum.
De personeelsgeleding van de MR: Karel van der Reyden (penningmeester), Dennis See, Matthijs Vos, Jenneke Don (secretaris), Robert van Riel (voorzitter); Jorik Pijnacker staat niet op de foto.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van en voor leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Prioriteit daarbij is het realiseren van zo goed mogelijk onderwijs. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school een medezeggenschapsraad te hebben. De MR is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel en heeft inspraak over de gang van zaken op school. Bij bepaalde zaken heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheid.

De schoolleiding zit niet in de MR. De MR overlegt met de schoolleiding over het vast te stellen beleid en over diverse onderwerpen die de school raken. De onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd en de bijbehorende bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De schoolleiding voorziet de raad van alle informatie die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft.

De MR op Het Schoter bestaat uit 16 leden:
• 8 personeelsleden (7 docenten en 1 collega van het onderwijsondersteunend personeel);
• 4 leerlingen;
• 4 ouders.

Het Schoter maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Voor beleidszaken die meer scholen betreffen, is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dunamare. Zie deze link .

 

De MR vergadert in het schooljaar 2021-2022 nog op de volgende data; 7 december, 25 januari, 1 maart, 29 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. Toehoorders zijn daarbij welkom. Voor vragen en reacties kunt u contact met ons opnemen via mr@schoter.nl.

Leerlingen kunnen met vragen, problemen, suggesties etc. terecht bij de leerlinggeleding van de MR via: lg.mr@schoter.nl.