Medezeggenschapsraad

De MR van Het Schoter, maart 2019:
(van links naar rechts) Ilse van Rossum (leerling), Eva de Wit (leerling), Brechje Heermans (leerling), Robert van Riel (personeel), Marrit Haank (personeel), Dennis See (personeel), Manon van der Linden (ouder), Jenneke Don (personeel), Frans van Rumpt (personeel, voorzitter), Karel van der Reyden (personeel), Anja Berens (ouder)

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van en voor leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Prioriteit daarbij is het realiseren van zo goed mogelijk onderwijs.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school een medezeggenschapsraad te hebben. De MR is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel en heeft inspraak over de gang van zaken op school. Bij bepaalde zaken heeft de MR instemmings- en adviesbevoegheid.

De schoolleiding zit niet in de MR. De MR overlegt met de schoolleiding over het vast te stellen beleid en over diverse onderwerpen die de school raken. De onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd en de bijbehorende bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De schoolleiding voorziet de raad van alle informatie die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft.

De MR op Het Schoter bestaat uit 12 leden:
• 6 personeelsleden (5 docenten en 1 collega van het onderwijsondersteunend personeel);
• 3 leerlingen;
• 3 ouders.

Het Schoter maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Voor beleidszaken die meer scholen betreffen, is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dunamare. Zie deze link .

De MR vergadert in het schooljaar 2019-2020 nog op de volgende data; 29 oktober, 26 november, 29 januari, 4 februari, 17 maart, 12 mei en 16 junie. Toehoorders zijn daarbij welkom. Voor vragen en reacties kunt u contact met ons opnemen via mr@schoter.nl.

Leerlingen kunnen met vragen, problemen, suggesties etc. terecht bij de leerlinggeleding van de MR via: lg.mr@schoter.nl.